„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

DUSZPASTERZE

KSIĄDZ DR MARIUSZ MAJEWSKI 114447_0002_4

Doktor świętej teologii, kanonik RM, kanonik gremialny Kapituły św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu – wyświęcony na prezbitera Diecezji Legnickiej 29 maja 1999 roku. Urodzony w Zgorzelcu 25 kwietnia 1972 roku. Dekretem z 23 października 2015 roku, od dnia następnego ustanowiony przez bpa Zbigniewa Kiernikowskiego – biskupa legnickiego proboszczem parafii pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze. Uroczyste objecie parafii miało miejsce w dniu odpustu parafialnego 28 października 2015 roku.

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 (kl. I-IV) i nr 2 (kl. V-VIII) w Zgorzelcu. Naukę kontynuował w Przyzakładowej Zasadniczej Szkole Zawodowej FAMAGO w Zgorzelcu, zdobywając zawód ślusarz – spawacz, a następnie uczęszczał do dziennego trzyletniego Technikum Górniczego w Zgorzelcu, które zakończył egzaminem dojrzałości. W latach szkolnych zaangażowany w Ruch Harcerski, między innymi drużynowy 17 Środowiskowej Drużyny Harcerskiej „Świt”. Wieloletni członek i animator Służby Liturgicznej w parafii pw. św. Bonifacego w Zgorzelcu. Członek Zarządu Koła Zgorzeleckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, pełniący w latach 1991-1993 funkcję sekretarza Zarządu. Studia filozoficzno-teologiczne oraz formację do kapłaństwa odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy (1993-1999), kończąc je uzyskaniem tytułu magistra teologii z zakresu historii Kościoła (tytuł dysertacji: „Życie i działalność ks. Jana Pawła Mauersbergera”).

Po święceniach prezbiteratu pracował jako wikariusz w parafii pw. Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. W tym czasie pełnił funkcję kapelana Hufca Harcerzy „Gniazdo” – ZHR oraz duszpasterza harcerzy działających na terenie Jeleniej Góry (SHK „Zawisza” – FSE i ZHP), współpracując równocześnie z Jeleniogórską Radą Przyjaciół Harcerzy. W roku 2000, w stolicy Karkonoszy utworzył Jeleniogórskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Od roku 1999 rozpoczął studia specjalistyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, które sfinalizował uzyskaniem tytułu licencjata teologii z zakresu historii Kościoła (rok 2003). Po dwóch latach pracy w Jeleniej Górze został wysłany na studia specjalistyczne z liturgii w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie, które ukończył zdobywając tytuł licencjata liturgii (2001-2005). Po powrocie do Polski (2005) kontynuował studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (2005-2007). Tytuł doktora teologii z zakresu liturgiki zdobył broniąc pracę: „Życie i działalność liturgiczno-duszpasterska Kapelanów Naczelnych Związku Harcerstwa Polskiego w Polsce (1925-1949)”.

W latach 2005-2015 pełnił funkcję sekretarza Biskupów Legnickich: Stefana Cichego (2005-2014) i Zbigniewa Kiernikowskiego (2014-2015) oraz notariusza Legnickiej Kurii Biskupiej. Ponadto pełnił funkcję członka Sekretariatu I Synodu Diecezji Legnickiej. W latach 2009-2015 był członkiem do Rady Kapłańskiej Diecezji Legnickiej. Ceremoniarz Katedralny w latach 2012-2015. Członek Zespołu Historycznego do zbadania i rozpoznania męczeńskiej śmierci księcia Henryka Pobożnego oraz heroiczności cnót jego czcigodnej małżonki księżnej Anny, jak również otaczającego ich kultu (2011-2013). Członek Zespołu ds. realizacji uchwał I Synodu Diecezji Legnickiej (5 IV – 31 XII 2012 r.). Członek Zespołu Diecezjalnego do spraw przygotowania procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka II Pobożnego (19 III 2015 r.).

Od 2010 roku Dyrektor Diecezjalnej Szkoły Stałego Lektora i Akolity. Wykładowca liturgiki w WSD Diecezji Legnickiej. Sekretarz Diecezjalnej Komisji Liturgicznej DL (2012-2017), członek Diecezjalnej Komisji ds. Sztuki Sakralnej, Konserwacji Zabytków i Budownictwa Kościelnego (2012-2017). Główny przewodnik Diecezjalnej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę (od roku 2009). Będąc czynnym instruktorem ZHR w stopniu podharcmistrza i Harcerza Rzeczypospolitej, pełni funkcję kapelana Hufca „Gniazdo”. Współtworząc Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, pełni funkcję wiceprezesa Zarządu drugiej kadencji (tak jak w pierwszej kadencji 2011-2016). Od września 2013 roku dyrektor Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze, a od 1 września 2017 roku dyrektor Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej u św. Pankracego w Jeleniej Górze oraz Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze. 

Autor kilkunastu artykułów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu liturgii i historii Kościoła.KSIĄDZ PRAŁAT JERZY GNIATCZYK
PROBOSZCZ PARAFII PW. ŚW. JUDY TADEUSZA
w latach 1987-2015

1999

Dzień 1 lipca 1987 roku jest dniem przyjścia do naszej wspólnoty nowego kapłana. Jest nim ks. Jerzy Gniatczyk, który zostaje administratorem, a po czterech miesiącach proboszczem parafii.

Nota biograficzna 

We wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w Godzinie Miłosierdzia zakończył swe ziemskie życie ks. Jerzy Gniatczyk ur. 28 III 1950 w Nowej Rudzie. Absolwent Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, święcenia prezbiteratu przyjął w roku 1975, prałat honorowy Jego Świątobliwości (2007).

1975-1976 wikariusz w parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Wałbrzychu, 1976-1979 w parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Bielawie, 1979-1982 w parafii św. Michała w Polkowicach, duszpasterz młodzieży i nauczycieli, w 1981 przyczynił się m.in. do zawieszenia krzyży w polkowickich szkołach. 

Po VIII 1980 kapelan górniczej „Solidarności” w zakładach Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie i Polkowicach, organizator wykładów Wszechnicy Związkowej w Polkowicach z zakresu historii i prawa (we współpracy z miejscowymi nauczycielami i środowiskami akademickimi Wrocławia i Warszawy). 4 XII 1981 poświęcił kaplicę św. Barbary i sztandar „Solidarności” Zakładów Górniczych Polkowice. 14-17 XII 1981 obecny wśród strajkujących w Zakładu Górniczego Rudna w Polkowicach: spowiednik, celebrans Mszy św.; po pacyfikacji strajku udzielał schronienia ukrywającym się górnikom; organizator pomocy dla represjonowanych (m.in. poszukiwał pracy dla zwolnionych górników, organizował i koordynował dystrybucję darów), inicjator Mszy za Ojczyznę, obserwator z ramienia Kościoła procesów działaczy „Solidarności” z Zagłębia Miedziowego.

W latach 1982-1987 wikariusz w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze; współorganizator dni skupienia w Jagniątkowie, w których uczestniczyli działacze „Solidarności”, w tym m.in. z Polkowic i Lubina, duszpasterz młodzieży szkolnej, akademickiej i harcerzy (drużyny Czarna 13 i Victoria), wspierał Duszpasterstwo Ludzi Pracy działające przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i jeleniogórską Wszechnicę (wykłady w kościołach Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze), inicjator duszpasterstwa środowisk artystycznych Jeleniej Góry, organizator tzw. obiadów czwartkowych dla aktorów, od 1984 współpracownik Niezależnego Teatru Scena Czterdzieści i Cztery w Jeleniej Górze.

Od 1987 proboszcz parafii pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze na osiedlu Czarne. Budowniczy kościoła parafialnego. Dzięki niemu we wszystkich jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjach codziennie dzieci za darmo mogą zjeść drugie śniadanie. Ich liczba przekroczyła już milion.

Od 1991 kapelan Policji garnizonu w Jeleniej Górze, 1991-2009 duszpasterz jeleniogórskiej prokuratury. Od 2011 r. członek – współzałożyciel Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego, organu założycielskiego i prowadzącego pierwszą w powojennej historii Jeleniej Góry szkołę katolicką.

Artykuły z Gościa Niedzielnego:
http://legnica.gosc.pl/doc/2771623.Ks-Jerzy-Gniatczyk-odszedl-do-Pana
http://legnica.gosc.pl/doc/2777117.Byl-dobrym-pasterzem
http://legnica.gosc.pl/gal/spis/2777161.Ostatnie-pozegnanie-ks-Jerzego-Gniatczyka

Film – wspomnienie o Ks. Jerzym Gniatczyku (autor: Jan Maj) z listopada 2015r.stefaniakKS. MJR ZBIGNIEW STEFANIAK
PIERWSZY PROBOSZCZ

W 1978 roku umiera nieodżałowanej pamięci ks. płk Wilhelm Kubsz. Z tą chwilą ks. Stefaniak stał się katechetą miejscowości Czarne. Jednocześnie na ustne polecenie Metropolity Wrocławskiego, podówczas jeszcze arcybiskupa Henryka Gulbinowicza, w tej samej salce przy ul. Czarnoleskiej 5 zaczęto odprawianie Mszy św. dla dzieci. Pierwsza taka Msza św. odprawiona została 28 października 1978 roku, w święto Judy Tadeusza Apostoła. Aby uczcić ten uroczysty dzień parafia nasza w przyszłości przybierze imię św. Judy Tadeusza. 

W tym samym czasie pani Marianna Smirnow, wyraziła w rozmowie z ks. Z. Stefaniakiem wolę przekazania swej posesji wraz z zabudowaniami, znajdującymi się przy ul. Czarnoleskiej 2, na cele kościelne. Powiadomiona o tym fakcie Kuria Metropolitarna we Wrocławiu udzieliła zgody na adaptację tych pomieszczeń na świątynię.

10 października 1979 roku w Państwowym Biurze Notarialnym w Jeleniej Górze podpisano akt notarialny przyznający własność posesji ks. Zbigniewowi Stefaniakowi, a co za tym idzie całej miejscowej wspólnocie. Z tą chwilą przystąpiono do energicznych prac adaptacyjnych. Przeniesienie sprawowania Mszy św. do nowego obiektu miało miejsce 23 sierpnia 1980 roku. Msze św. odbywały się w każdą niedzielę o godz. 8.30 i 14.00. W tym czasie katechizacja nadal odbywała się w salce przy ul. Czarnoleskiej 5.

Jesienią 1981 roku trwające nieprzerwanie prace budowlane zwizytowane zostały przez abpa H. Gulbinowicza. W maju następnego roku przebywający na wizytacji w Jeleniej Górze bp Adam Dyczkowski również gościł w nowopowstającym ośrodku duszpasterskim Jelenia Góra– Czarne. Te wizyty nie pozostają bez echa. Biskup Tadeusz Rybak w rozmowie z proboszczem parafii Świętego Krzyża ks. pułkownikiem Januarym Chorążewiczem dostrzega potrzebę utworzenia na naszym osiedlu samodzielnej jednostki parafialnej i budowy nowej świątyni. Sugestie te przedstawia metropolicie wrocławskiemu.

2 sierpnia 1982 roku wydany zostaje dekret erekcyjny o powołaniu w Jeleniej Górze– Czarnem nowej parafii. Dekret podpisany przez abp Henryka Gulbinowicza i kanclerza Kurii ks. Hieronima Kocyłowskiego, określa zasięg parafii na ulice Czarnoleską, Małą, Nową, Okrężną, Orzeszkowej, Podleśną, Strumykową, Południową i Wrzosową. Z czasem rozszerzono parafię o ulice Skowronków, Wesołą i Dziecinną. Przyłączona zostaje do dekanatu Jelenia Góra Wschód. Patronem parafii zostaje św. Juda Tadeusz.

Pierwszym proboszczem mianowano ks. Zbigniewa Stefaniaka. 27 maja 1984 roku miejscowa wspólnota przeżywa pierwszą w swej historii uroczystość prymicyjną. Szaty kapłańskie przywdział tego dnia po raz pierwszy ks. Kazimierz Dąbrowski. Druga taka uroczystość ma miejsce 8 czerwca 1986 roku, kiedy to razem z franciszkaninem o. Ignacym Tomaszewskim przeżywamy ponownie te szczególne chwile kapłańskiej prymicji.