„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

2016-08-03 Msza św. z okazji święta Policji Państwowej

W środę 3 sierpnia z okazji święta Policji Państwowej odbyła się w naszej parafii msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Stefana Cichego i ks Zbigniewa Kuleszy.

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z dnia 24 lipca 1919 roku. Właśnie na pamiątkę tego dnia obchodzone jest dzisiejsze Święto Policji. W 1939 roku korpus policyjny liczył około 30 tysięcy funkcjonariuszy. W trakcie kampanii wrześniowej zginęło około 2 tys. z nich, a 12 tysięcy dostało się do niewoli w Związku Radzieckim po napaści z 17 września 1939 roku. Niemal sześć tysięcy policjantów zamordowano w ZSRR wiosną 1940 roku. W trakcie okupacji struktury policyjne funkcjonowały przy Komendzie Głównej Armii Krajowej. Policja Państwowa została formalnie rozwiązana przez polskie władze na uchodźstwie 1 sierpnia 1944 roku, w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego.

W 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego powołał Milicję Obywatelską. Osiem lat później Polska zerwała kontakty z Interpolem, choć była jednym z państw – założycieli tej organizacji w 1923 roku. Policja została powołana ponownie w trakcie transformacji ustrojowej ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 roku, która weszła w życie 10 maja 1990 roku. Po sformowaniu Policji włączyła się ona ponownie do struktur międzynarodowych – 27 września 1990 roku została członkiem Interpolu, a w grudniu 1991 roku – International Police Association. Od tego czasu formacja podlegała reformom, przechodząc jednocześnie proces modernizacji technicznej.

Obecnie w Policji służy około 100 tysięcy funkcjonariuszy, którzy są wspierani przez niemal 25 tysięcy pracowników cywilnych. Na czele formacji stoi komendant główny, a Policja podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Policja tworzona jest przez funkcjonariuszy służb prewencyjnej i kryminalnej, wspomaganych przez służby wspierające w zakresie logistycznym, technicznym i organizacyjnym. Struktury terytorialne Policji (komendy wojewódzkie, powiatowe, miejskie, komisariaty, Komenda Stołeczna Policji) wspomagane są przez jednostki podporządkowane centralnie, w tym powstałe 15 kwietnia 2000 roku Centralne Biuro Śledcze zajmujące się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej oraz Biuro Operacji Antyterrorystycznych, realizujące zadania z zakresu fizycznego przeciwdziałania terroryzmowi, a także wsparcia działań innych jednostek Policji w warunkach szczególnego zagrożenia (np. operacji przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym o charakterze zbrojnym). Funkcjonariusze Policji w trakcie wykonywania zadań służbowych korzystają z szeregu uprawnień, w tym m.in. do zatrzymywania i legitymowania osób, kontroli osobistej, a także używania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Na podstawie: http://www.defence24.pl/109277,swieto-policji-95-rocznica-powolania-policji-panstwowej

 

 

 

 

Skip to content